Cat-Alicious is een onderdeel van FES BV. Maatschappelijke zetel: Onze Lieve Vrouwstraat 25 - 2390 Malle. Ondernemingsnummer BE 714.958.096

Verplichtingen Cat-Alicious

Wij verzorgen uw dieren naargelang uw wensen, die u aangeeft tijdens het aanmaken van deze reservatie. Extra wensen die niet standaard vermeld zijn in het takenpakket, worden supplementair opgenomen in de boeking en worden bijgeboekt op de eindafrekening of factuur. Volgende taken zijn inbegrepen in de standaard oppasdienst: intakegesprek, sleutellabel, primaire zorg voor het huisdier (toedienen voedsel, reinigen kattenbak, speeltijd), opruimen ‘ongelukjes’, ophalen en terugbrengen sleutel.

Cat-Alicious zal bij een vermoeden van ziekte, contact opnemen met de dierenarts opgegeven door de eigenaars. Indien nodig brengen wij een bezoek aan de desbetreffende dierenarts. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn steeds ten laste van de klant. Deze kosten zullen wij verrekenen bij opmaak van de eindfactuur. In geval van ziekte van het huisdier zullen wij de eigenaar onmiddellijk op de hoogte brengen. Bij onverwachts overlijden van een dier zullen wij contact opnemen met de klant of de contactpersoon in geval van nood om te overleggen welke stappen moeten ondernomen worden.

Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bv. ziekte, weersomstandigheden) Cat-Alicious niet bij machte is om oppasdiensten te verlenen, zal Cat-Alicious de klant hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Cat-Alicious. Cat-Alicious heeft steeds het recht om een reservatie of dienst te weigeren.

Verplichtingen klant

De eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat de toegangsdeur, de sleutel en het slot goed functioneren. Cat-Alicious dient in het bezit te zijn van de sleutel min. 1 dag voor vertrek van de eigenaar. Cat-Alicious zal de sleutel zelf ophalen na afspraak. Indien er tijdens het toezicht derde personen (bv. poetsvrouw, familieleden) zullen aanwezig zijn in het huis dient de eigenaar zowel deze personen als Cat-Alicious op de hoogte te brengen. Gelieve dit dan ook te vermelden bij het maken van uw reservatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen indien er derden in de woning aanwezig zijn tijdens de gehele oppasperiode.

De eigenaar zorgt dat alle noodzakelijke middelen voor de verzorging aanwezig zijn: droogvoer en/of nat voer, drinkwater, kattenbakvulling, schoonmaakproducten, plastic zakjes voor afval, stofzuiger en het paspoort van het huisdier. Indien wij zelf extra voedsel moeten aankopen is dit ten laste van de klant, en zullen wij dit verrekenen bij opmaak van de eindfactuur.

Schade

De eigenaar dient ervoor te zorgen dat al zijn/haar dieren opgenomen zijn in de familiale polis.

Indien wij schade berokkenen aan uw woning, inboedel of dieren, zullen wij onze verzekering hiervoor aanspreken en deze onmiddellijk op de hoogte brengen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij aan een franchise/eigen risico van 175 € gebonden zijn.

Tarieven en betaling

Tarieven (incl. BTW) worden vermeld op onze website en liggen vast bij reservatie. Cat-Alicious kan deze aanpassen indien de klant extra diensten wenst. Na het invullen van uw online boeking vraagt het systeem om de totaalprijs onmiddellijk te voldoen. U kan betalen via credit card, Bancontact, Ideal,... Heeft u nadat de oppastaak afgelopen is een tegoed in uw voordeel? Dan kan u gewoon afwachten tot u van ons een mailtje ontvangt met eventueel een tegoedbon.

Een online reservatie is definitief en zal onmiddellijk in onze planning ingeboekt worden. Wij aanvaarden een aanvraag tot annulatie enkel mits het voorleggen van een schriftelijk bewijs (terugbetaling enkel geldig bij ziekte van een gezinslid of overlijden van een familielid, in alle andere gevallen ontvangt de klant een waardebon die 12 maanden geldig is). Ook indien er op voorhand geen voorschot betaald werd is de reservatie bindend. Bij annulatie van een onbetaalde reservatie zullen wij het onbetaalde voorschot factureren conform onze algemene voorwaarden. De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldatum op de maatschappelijke zetel of op de bankrekening van FES BV:  BE31 7360 6073 0855. Alle facturen zullen geacht worden te zijn aanvaard bij gebreke aan schriftelijk protest per aangetekend schrijven binnen de 3 dagen na het verzenden van de factuur.

Bij niet betaling op de vervaldatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op het bedrag van de factuur:

a. aanmaningkosten verschuldigd van 5 € per rappel en eventuele bijkomende kosten voor aangetekende zendingen.

b. verwijlinteresten verschuldigd van 12 % per jaar vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling

c. evenals een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 75 € en een maximum van 1.500 €

Alle mogelijke invorderingskosten vallen ten laste van de klant. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. De invordering zal gebeuren door een officieel aangestelde gerechtsdeurwaarder. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Vlaanderen bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing. Bij het maken van een reservatie gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

Privacyverklaring - GDPR

FES BV neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. U kan op de website www.cat-alicious.be onder het menu ‘https://cat-alicious.be/privacybeleid/’ terug vinden hoe wij uw gegevens verwerken en bewaren. De verantwoordelijke voor de verwerking is FES BV, Onze Lieve Vrouwstraat 25 2390 Malle, ondernemingsnummer BE0714.98.096. Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Nele Colpaert, info@cat-alicious.be.