Cat-Alicious is een onderdeel van de Animalicious S-BVBA groep. Maatschappelijke zetel: Duifstraat 2 A - 2980 Zoersel. Ondernemingsnummer BE0632693980

Verplichtingen Cat-Alicious

Wij verzorgen uw dieren naargelang uw wensen, die u aangeeft tijdens het aanmaken van deze reservatie. Extra wensen die niet standaard vermeld zijn in het takenpakket, worden opgenomen in de boeking en worden bijgeboekt op de factuur.

Volgende taken zijn inbegrepen in de oppasdienst: intakegesprek, sleutellabel, primaire zorg voor het huisdier (toedienen voedsel, reinigen kattenbak, speeltijd), opruimen ‘ongelukjes’, ophalen en terugbrengen sleutel.

Cat-Alicious zal bij een vermoeden van ziekte, contact opnemen met de dierenarts opgegeven door de eigenaars. Indien nodig brengen wij een bezoek aan de desbetreffende dierenarts. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. Deze kosten zullen wij verrekenen bij opmaak van de eindfactuur. In geval van ziekte van het huisdier zullen wij de eigenaar onmiddellijk op de hoogte brengen. Bij onverwachts overlijden van een dier zullen wij contact opnemen met de klant of de contactpersoon in geval van nood om te overleggen welke stappen moeten ondernomen worden.

Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht Cat-Alicious niet bij machte is om oppas- en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal Cat-Alicious de klant hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Cat-Alicious.

Cat-Alicious heeft steeds het recht om een reservatie of dienst te weigeren.

Verplichtingen klant

De eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat de toegangsdeur, de sleutel en het slot goed functioneren. Cat-Alicious dient in het bezit te zijn van de sleutel min. 1 dag voor vertrek van de eigenaar. Cat-Alicious zal de sleutel zelf ophalen na afspraak. Indien er tijdens het toezicht derde personen (bv. poetsvrouw, familieleden,..) zullen aanwezig zijn in het huis dient de eigenaar zowel deze personen als Cat-Alicious op de hoogte te brengen. Gelieve dit dan ook te vermelden bij het maken van uw reservatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen indien er derden in de woning aanwezig zijn tijdens de gehele oppasperiode.

De eigenaar zorgt dat alle noodzakelijke middelen voor de verzorging aanwezig zijn: droogvoer en/of nat voer, drinkwater, kattenbakvulling, schoonmaakproducten, plastic zakjes voor afval, stofzuiger en het paspoort van het huisdier. Indien wij zelf extra voedsel moeten aankopen is dit ten laste van de klant, en zullen wij dit verrekenen bij opmaak van de eindfactuur.

Schade

De eigenaar dient ervoor te zorgen dat al zijn/haar dieren opgenomen zijn in de familiale polis.

Indien wij schade berokkenen aan uw woning, inboedel of dieren, zullen wij onze verzekering hiervoor aanspreken en deze onmiddellijk op de hoogte brengen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij aan een franchise/eigen risico van 175 € gebonden zijn.

Tarieven en betaling

Tarieven (incl. BTW) worden vermeld op onze website en liggen vast bij reservatie. Cat-Alicious kan deze aanpassen indien de klant extra huisbezoeken wenst.

Na het invullen van uw online boeking vraagt het systeem om de totaalprijs onmiddellijk te voldoen. U kan betalen via credit card, Bancontact, Ideal,... Heeft u nadat de oppastaak afgelopen is een tegoed in uw voordeel? Dan kan u gewoon afwachten tot u van ons een mailtje ontvangt met eventueel een tegoedbon. 

Een online reservatie is definitief en zal onmiddellijk in onze planning ingeboekt worden. Wij aanvaarden een aanvraag tot annulatie enkel mits het voorleggen van een schriftelijk bewijs (terugbetaling enkel geldig bij ziekte van een gezinslid of overlijden van een familielid, in alle andere gevallen ontvangt de klant een waardebon die 1 jaar geldig is). Ook indien er op voorhand geen voorschot betaald werd is de reservatie bindend. Bij annulatie van een onbetaalde reservatie zullen wij het onbetaalde voorschot factureren conform onze algemene voorwaarden.

De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldatum op de maatschappelijke zetel of op de bankrekening van Animalicious S-BVBA: BE21 3631 4926 9603

Alle facturen zullen geacht worden te zijn aanvaard bij gebreke aan schriftelijk protest per aangetekend schrijven binnen de 3 dagen na het verzenden van de factuur.

Bij niet betaling op de vervaldatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op het bedrag van de factuur:
a. aanmaningkosten verschuldigd van 5 € per rappel en eventuele bijkomende kosten voor aangetekende zendingen.
b. verwijlinteresten verschuldigd van 12 % per jaar vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling
c. evenals een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 75 € en een maximum van 1.500 €

Alle mogelijke invorderingskosten vallen ten laste van de klant. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. De invordering zal gebeuren door Straetus België. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn eveneens ten laste van de klant.

Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Vlaanderen bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Bij het maken van een reservatie gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

Privacyverklaring

Animalicious sbvba neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Hieronder leggen wij u uit hoe we persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Animalicious sbvba, Duifstraat 2 A te 2980 Zoersel, ondernemingsnummer BE0632.693.980.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Cathy Gorrebeeck, info@cat-alicious.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Animalicious SBVBA gegevens?

Animalicious SBVBA verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor dierenoppas, dogwalking, nachtoppas. Deze activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u afspreken.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Animalicious sbvba?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw huisdieren en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door of geeft u deze zelf in bij het aanmaken van uw klantenaccount.

Hoe verzamelt Animalicious sbvba uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren, e-mails, dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dit ook via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Als u onze website bezoekt verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Animalicious SBVBA?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden enkel intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, en boekhouding door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.  Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derden. Ze worden bewaard door cloud services via het IT bedrijf dat de software van Animalicious sbvba beheert. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@cat-alicious.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Animalicious sbvba uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.Cat-Alicious is een onderdeel van de Animalicious S-BVBA groep. Maatschappelijke zetel: Duifstraat 2 A - 2980 Zoersel. Ondernemingsnummer BE0632693980